top of page
Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania:
- motorowerem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 50cm3 i prędkości maksymalnej 45 km/h
- czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maksymalna 45 km/h)
 
Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:

- motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg​

- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

- motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać  w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla

- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:

- motocyklem

- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu i motocykla

- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy lekkiej

- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg. Wymienionym zespołem pojazdów, pod warunkiem, że przekracza 3,5 tony DMC kierować może osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy (kod 96)

- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

- ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

- motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg - w przypadku osób posiadających prawo jazdy kategorii B

od co najmniej 3 lat

Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania:

- zespołem pojazdów złożonych z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i przyczepy, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 tony

- zespołem pojazdów złożonych z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)

 

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu

- zespołem pojazdów złożonych z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) przekraczającej 3,5 tony, oraz z przyczepy lekkiej

- pojazdami okreśłonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania:

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) przekraczającej 3,5 tony, z przyczepą (przyczepami)

Kwalifikacja wstępna (przyśpieszona dla osób po 21 roku życia):

(kurs na przewóz rzeczy / osób)

Szkolenie okresowe:

(przedłużenie zawodowego prawa jazdy o 5 lat)

telefon :

603-751-793
bottom of page